Hoe ?
Hoe proberen we samen dromen te realiseren ?

Als Ergotherapeut werk ik volgens de dimensies van ons beroep, deze kan je ook terugvinden in ons beroepsprofiel uitgegeven voor Ergotherapie Vlaanderen.

Adviseren

Ergotherapeutisch adviseren beoogt het handelen en uitvoeren van activiteiten te vergemakkelijken door het aantonen van nieuwe uitwegen.

In zijn advies houdt de ergotherapeut het perspectief van de vrager voor ogen en handelt hij in samenwerking met andere betrokkenen en belanghebbenden.

Begeleiden

Vanuit verbondenheid begeleidt en ondersteunt de ergotherapeut een proces van identiteitsontwikkeling bij zijn cliënt, meer bepaald om hem toe te laten wezenlijk deel uit te maken van het dagelijks leven.

De ergotherapeut is aanwezig, kijkend naar de kansen en opportuniteiten in de omgeving van de cliënt. Hij gaat naar de cliënt toe en stelt menselijke waardigheid, zingeving en participeren centraal.

Behandelen

Met zijn behandeling streeft de ergotherapeut het optimaliseren na van het handelen van de mens in zijn dagelijks leven.

Behandelen kan zowel gericht zijn op deelaspecten die nodig zijn om handelen zelf en gebeurt in drie stappen: het opstellen van een plan van aanpak, het uitvoeren van de behandeling en het evalueren van de behandeling.

Coachen

De ergotherapeut coacht de cliënt naar inzicht in zijn sterktes om zijn doelen, wensen en dromen te realiseren.

Dit gebeurt in wederzijdse dialoog en met gedeelde verantwoordelijkheid. Hiervoor beschikt de ergotherapeut over coachende vaardigheden. Hij werkt methodisch, gestructureerd en oplossingsgericht.

Communiceren

De ergotherapeut communiceert op een professionele manier, met aandacht voor deontologie, privacy en wederkerigheid over zijn tussenkomsten rond het betekenisvol handelen van de cliënt.

De communicatie verloopt voor de betrokken persoon en organisaties begrijpelijk en transparant, een boodschap wordt tactvol gebracht en de inhoud ervan is gefundeerd.

Diagnosticeren

De focus van de handelingsdiagnose ligt op de handelingsproblemen die een cliënt ervaart.

Voor het behalen van de handelingsdiagnose kan de ergotherapeut gebruik maken van klinische observatie en onderbouwde onderzoeksinstrumenten. Een goede diagnosestelling leidt tot een verantwoord behandelplan.

Innoveren

Ergotherapeutische innovatie is de invoering van nieuwigheden die het menselijk handelen tegemoetkomen. In een verkenningsfase gaat de ergotherapeut op zoek naar nieuwe inzichten.

Van die inzichten maakt hij gebruik om zowel zijn cliëntenbegeleiding als de inhoud en positie van zijn beroep te vernieuwen. Innovatie wordt bekrachtigd en geborgd door de bereikte veranderingen te toetsen en te delen op collegiaal en breed maatschappelijk vlak.

Managen

De ergotherapeut werkt als manager op het niveau van een cliënt, op dat van de eigen instelling en externe organisaties en op het maatschappelijke niveau.

Hij is hierbij steeds verantwoordelijk voor het beheer van de omstandigheden, de voorwaarden en inhoud en de benadering.

Onderzoeken

De beroepsdimensie onderzoeken manifesteert zich voor de ergotherapeut op verschillende niveaus, gaande van het aanbrengen van onderzoeksonderwerpen, het gebruik van wetenschappelijk onderzoek en het toepassen van wetenschappelijk bewijs in de praktijk tot het al dan niet in samenwerking voeren van onderzoek.

Werken aan kwaliteit

Werken aan kwaliteit is in elke dimensie van het beroep aanwezig. In het ergotherapeutisch kwaliteitsvol handelen onderscheiden we drie stappen: het plannen, het uitvoeren en de reflectie.

In iedere fase wordt toegezien op doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid en gebruiksgerichtheid.